» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица: 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за део блока између улица: Ендија Ворхола (Лазаревачки друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица

Акти Града
3

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33

Акти Града
4

Одлука о изменама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији Града Београда

Акти Града
5

Одлука о измени Одлуке о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају из буџета Града Београда

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Акти Града
5

Одлука о измени и допуни Одлуке о додели поклона и награда ученицима основних и средњих школа

Акти Града
6

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Привредног друштва ХК „Крушик” а.д. Ваљево, са стањем на дан 31. децембра 2017. године, са припадајућом каматом до дана 6. децембра 2018. године

Акти Града
6

План детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток” и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, Градска општина Палилула

Акти Града
26

Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Града Београда

Акти Града
26

Решење о избору заштитника грађана

Акти Града
27

Решење о престанку функције главном урбанисти 26 Решење о именовању главног урбанисте

Акти Града
27

Решањe о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун, у делу блока 33

Акти Града