» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Решење о давању сагласности Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” на: „Споразум о изменама Споразума о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у Јавном радиодифузном предузећу „Студио Б” чији је оснивач Град Београд, услед технолошких, економских и организационих промена” са Споразумом

Акти Града
1

Решење о давању сагласности Градском саобраћајном предузећу „Београд” на Одлуку о изменама Ценовника накнада превоза путника у градском саобраћ ају у интегрисаном тарифном систему (ИТС) на подручју града Београда са Одлуком

Акти Града
2

Решење о давању сагласности Саобраћајном предузећу „Ласта”на Одлуку о допуни Ценовника о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” АД Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” ДОО Лазаревац, на градским и приградским и линијама дефинисаним „Ластиним” тарифним системом – ЛТС и на градским линијама дефинисаним применом интегрисаног тарифног система – ИТС са Одлуком

Акти Града
3

Показатељ цена на мало у децембру 2007. године 3

Акти Града
3

Одлука о буџету општине Земун за 2008. годину

Акти градских општина Земун
10

Решење о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун” за 2008. годину

Акти градских општина Земун
10

Одлука о буџету градске општине Нови Београд за 2008. годину

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Блок Галлерy

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о именовању чланова Управног одбора Блок Галлерy

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
16

Решење о разрешењу чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о именовању чланова Управног одбора ЈП Спортски и пословни центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
17

Решење о престанку функције члана Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
17

Решење о избору члана Општинског већа градске општине Палилула

Акти градских општина Палилула
17

Одлука о буџету градске општине Палилула за 2008. годину

Акти градских општина Палилула
25

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
25

Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
25

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Установе културе „Браћа Стаменковић – Палилула”

Акти градских општина Палилула
25

Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Палилула са Одлуком

Акти градских општина Палилула
27

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” за 2008. годину

Акти градских општина Палилула
27

Решење о разрешењу председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
28

Решење о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
28

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2007. годину

Акти градских општина Савски венац
38

Одлука о буџету градске општине Савски венац за 2008. годину

Акти градских општина Савски венац
46

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Савски венац

Акти градских општина Савски венац
47

Решење о разрешењу и именовању Изборне комисије за избор одборника у Скупштину градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
47

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Барајево за 2007. годину

Акти градских општина Барајево
53

Одлука о буџету општине Барајево за 2008. годину 53

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе општине Барајево

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора на коме је носилац права коришћења градска општина Барајево

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о измени Плана постављања привремених објеката на јавним површинама градске општине Барајево за период 2007–2012. година

Акти градских општина Барајево
59

Одлука о поверавању послова пројектовања, изградње, управљања и одржавања дистрибутивне гасоводне мреже на територији општине Барајево

Акти градских општина Барајево
60

Одлука о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије

Акти градских општина Барајево
60

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању и издавању Билтена Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе – Центар за културу Барајево

Акти градских општина Барајево
61

Решење о давању сагласности на Статут „Центра за културу Барајево” са Статутом

Акти градских општина Барајево
64

Закључак о субвенционисању цена услуга грејања

Акти градских општина Барајево
64

Одлука о буџету градске општине Лазаревац за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
73

Одлука о изради просторног плана градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
73

Решење о давању сагласности на Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, са финансијским планом за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
74

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
74

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
74

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Лазаревац за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
74

Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и пословања Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
74

Решење о давању сагласности на Годишњи програм прихода и улагања средстава Фонда за заштиту животне средине градске општине Лазаревац за 2008. годину

Акти градских општина Лазаревац
75

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
76

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о ценама погребних услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
77

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о ценама пијачних услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
78

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о ценама осталих услуга са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
79

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о ценама услуга за оправку „намерних кварова” и радова нискоградње за одржавање улица и саобраћајница са Одлуком

Акти градских општина Лазаревац
80

Закључак о усвајању предлога Регионалног плана управљања комуналним отпадом

Акти градских општина Лазаревац
80

Одлука о буџету градске општине Сурчин за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
85

Одлука о начину финансирања пројеката друштвених и невладиних организација из буџета градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
87

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
87

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа о утврђивању цена пијачних услуга на месним пијацама за 2008. годину на којима управља Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
87

Решење о давању сагласности на услуге на месним гробљима на територији градске општине Сурчин за 2008. годину на којима управља Јавно предузећ е за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
88

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Сурчин за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
88

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању цена за одржавање канализационе мреже и постројења у радничком насељу у Бечмену за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
88

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању цена за коришћење фискултурне сале у Прогару за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
88

Решење о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању цена за коришћење грађевинских машина (ровокопача – утоваривача и камиона), за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
89

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Аграр – Сурчин” за 2008. годину

Акти градских општина Сурчин
89

Исправка решења о именовању члана Школског одбора Музичке школе „Јосип Славенски”, Београд

Исправкe