» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 91-2024, издат 2024-07-01
величина 682.09 Kb
1

Решење о избору Верификационе комисије Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
1

Одлука о верификацији мандата одборника у Скупштини општине Барајево

Акти градских општина Барајево
1

Решење о избору председника општине Барајево

Акти градских општина Барајево
2

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о престанку мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о разрешењу заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
2

Решење о давању сагласности на именовање заменика председника градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
3

Одлука о именовању чланова савета месних заједница на подручју градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
3

Одлука о организацији и раду органа градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
9

Привремени пословник Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
18

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе градске општине Сурчин 18

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о избору председника Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о избору заменика председника Скуп штине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о измени и допуни Решења о избору чланова Општинског већа

Акти градских општина Сурчин
19

Решење о престанку и потврђивању мандата – 19

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о престанку и потврђивању мандата – 20

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о престанку и потврђивању мандата – 20

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о разрешењу директора Јавног предузе ћа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
20

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
20

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о разрешењу председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
21

Решење о разрешењу председника, заменика председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
22

Решење о разрешењу председника, заменика председника и члана Управног одбора Јавног предузећ а за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о разрешењу председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
23

Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
25

Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова информисања 25

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
26

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања

Акти градских општина Сурчин
26

Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта 28

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
28

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области културе и спорта

Акти градских општина Сурчин
29

Одлука о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
31

Решење о именовању заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о именовању председника, заменика предсеника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма 32

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о именовању председника, заменика предсеника и члана Надзорног одбора Јавног предузећ а за обављање послова из области туризма

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о разрешењу чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне среднине

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о именовању чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне среднине

Акти градских општина Сурчин
32

Решење о разрешењу чланова Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о именовању чланова Комисије за међуопш тинску и међународну сарадњу

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о разрешењу чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о именовању чланова Савета за буџет и финансије

Акти градских општина Сурчин
33

Решење о именовању чланова Комисије за планове

Акти градских општина Сурчин
34

Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
34

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
34

Исправка Решења о постављењу заменика начелника Општинске управе градске општине Чукарица

Исправкe